Tin tức từ Ghome

Định hướng cho phát triển bền vững, Tập đoàn G.HOME tích cực đầu
tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như trang bị và kiện
toàn công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng tay nghề nhân lực của 3 nhà máy
sản xuất trên cả nước

Đối tác