Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tin rằng với một G.HOME duy nhất  bền vững mà luôn luôn khuyến khích “tinh thần của G.HOME“,

Lĩnh vực kinh doanh

Định hướng cho phát triển bền vững, G.HOME tích cực đầu tư xây dựng

Lịch sử xây dựng, phát triển

Mục tiêu trở thành Công ty Cổ phần mô hình Tập đoàn kinh tế, G.HOME không ngừng phấn đấu...